Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
klick

10 EURO

1,00 EURO

click

چند چامه از این دفتر

نمی دانم


نمی دانم
ماه ِ تمام ست که می تابد
یا دمی ست از بامداد
این نور

این جا
رود می خواند
سنگ می جوید
برگ می نوشد
آرزویی را
اما
کبک می پوشد
چشمه هایی را

آیا
شقایق
رنگ ِ بهاری ست که می آید
یا خون ِ گوزنی ست که می ریزد

نمی دانم
مهتابی ست
یا بامدادی
این گاه

بن بست


برای نجات
تلاش
به بن بست می رسد
و درد
در کنج ِ دل جا می کند

حس ِ زخم دیده
آغشته به خشم
بارش می شود
و جان و تن می شکنند

آن دم
که اشتباه و بی مهری
همدست می شوند
و در سکوت
پوزخندت می زنند
گمان می کنی
حلقه ی پایان نزدیک است
و خود را
بی پناه
به سوگ می کشی

چقدر از او ماند


چقدر از او ماند
وقتی رفت
چقدر از تو رفت
وقتی بی او ماندی

ماندی و دل تنگ
تنها
به او رسیدی
و پشت ِ اشک پنهان کردی
ترانه ی آرزویی را
که با دست ِ غزل
نوشته بودی

چقدر از تو رفت
وقتی ماندی
و  بی کس و کار
سوختی

!دردا
بن بست ِ خواب گون
کابوس ِ سالیان

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.