Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
klick

10 EURO

1,00 EURO

click

از پیش گفتار کتاب برای آشنایی دوستداران با درونه ی نوشتارها
این کتاب فشرده ای است از ارزیابی ها، روشنگری ها و داده های برگزیده از گاهنامه ی اقتصادی-اجتماعی و پژوهشی-تاریخی «داد»، از زمان فرارویی جنبش لایه های میانی در دی ماه نود و شش، تا گاهِ پیداییِ پویشِ نوین طبقه ی کارکر در پاییز نود و هشت
در گزینش نوشتارها دانسته دست اندرکاران و نویسندگان درون مرز را برجهانده ایم، و در این پیوند، ارزیابی ها و پژوهش های برون مرزی ای را دسترس نهاده ایم که بتوانند به ژرفاندن پویش مردمی، و بویژه جنبش کارگری، یاری دهند

ارزیابی ها و روشنگری های این دفتر رهایند از «اجماع» های نو و کهنه ای که «خدایان جماعت و جماعت خدایان» می پراکنند، و در ستیزند با «تئوری» های پوشا و ناپوشایی که دیدگاه چیره را، دیدهای «چیره گران و چَشته خورانان » می خواهند. کهن تبارانی در چارسوی سپهر که هنوز با دیروز-چشم های آزمند و زیاده خواه به آدمیزاد و آمیزادگی امروزینه می تابند و می تازند

از آغاز کتاب: سپرآهیختگان تاریخ

تئوری پردازان رنگارنگ ولایی و پشتیبانان پوشا و ناپوشای برون مرزشان که هنوز خواب احیای دوران خلفا را می بینند، بهین است به تاریخ سرزمین مان با چشمانی گشاده بنگرند. چرا که پیگیریِ این گون توده گریزی ها، اشرافیت شیعه را به همان بن بستی خواهد راند که سالاریگری سنی را
بشنو! سپرآهیختگان هنـوز در چارکُنج این کهن کهسارند، کرانه نمای و چشم گشایبابک "تو مرا به دیدن توانایی ها و کرانه هایی وامی داری، که هرگز ندیده ام. اکنون که آنان را نگریسته ام، و اینک که می بینم، چشم اندازهایم چه بی کران اند، نسبت به پیش احساس پلشت تری دارم. چرا که چیزهایی را می شناسم که می توانم بدانان جامه ی زیست پوشانم، و از انجام شان سر بازمی زنم. بــــاری، گاه برای دگرراندن جویبارها هیچ راهی نیست" جز باززیستی مزدک گون و رستم وار

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.