Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
klick

10 EURO

1,00 EURO

click

چند چامه از این دفتر

بغل بغل ستاره


مهتاب
تنها به درون دل نقب می زند

ناهید
بر شک ها و اشک ها
شبنمی از شادی می پاشد
و در چکاچاک برگ ها
اندوه ها و گلایه ها
به تالاب های خواب می خزند

 در این آبنوس و نور
من ژرف تر لذتی نجسته ام
جز آنکه
تا کرانه ها در نوا باشم

بی ماهتاب و اخترها نیز
جانم را
چراغ راه می کنم

بگذار
ساحران به تازیانه ام کَشَند
دیوان به لرزه ام

من برگ های زمین را
با دار و دشت ِ لَخت
هم آواز می کنم
و از شقایق
فواره برپای می کنم

در این گذار
هر جوی
هر کِشت
هر مَرغ
همره و همدل من است

در این بزرگ باغ ِ باردار
گشن گشن حماسه
بغل بغل ستاره
نگاهبان هر گل من است
پاسبان سایه ی من است

زیر یک سقف


بدی
از هستیِ خودبود
رهاست

تنها منم
که در مکان
بر آن چتر می کشم

در رگبار و آفتاب
گاه ِ گشودن را
با نیاز خویش
من
زیر یک سقف
همگام می کنم
تا نیک تعبیر شود

شسته شدم


پشت این پرده چه پنهان و چه حال ست به آفاق
دشت زردی ست که هم رنگ پریشانی ماست؟

بام برفی
کوه ابری
باغ برگی ز تمنای جهان؟

در پی پرسش من
خنده زد مست و رها، پرده گشای
و چه من شسته شدم

درد بی ناله نهفت
شوق با شعله شکفت
بام هر پرده و پرگار بسفت

چهره برداشت کران
روی بنمود چمنزار زمان

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.