Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
  346
klick

15 EURO

1,50 EURO

click

پیش گفتار کتاب برای آشنایی دوستداران با درونه ی نوشتارها
کتاب در دسترس به بررسی اقتصادی-اجتماعی جامعه ی کنونی ایران با نگاهی به بازرگانی برون مرزی و نقش ویژه ی نفت و گاز در آن می پردازد
در آغاز برای دستیابی به یک چشم انداز کلی از روند رویدادها در دو سده ی گذشته، سه برش در دوران قاجار، رضاشاه و محمد رضا شاه به گونه ی فشرده ارزیابی می شوند
بخش گسترده ی پژوهش با بررسی دیگرگونی های اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی در پیوند است و در پروسه ی کنکاش مهم ترین شاخص های اقتصادی پس از انقلاب بهمن، سنجش هایی با دوران شاه صورت می گیرد. در این چارچوب از نزدیک به دویست نمودار که بیشتر سه دهه را بازتاب می دهند، بهره گیری شده و بر پایه ی این داده ها برای برجسته ترین شاخص ها بر پایه ی سه سناریو، پیش بینی هایی عرضه می گردد. این سه سناریو عبارتند از "لیبرالیسم اقتصادی با تندروان"، "لیبرالیسم اقتصادی با اصلاح طلبان" و سناریوی "تنش" در ایران
در ابن راستا، راهکارهایی نیز برای برون رفت از بن بست های اقتصادی-اجتماعی و تولید تک محصولی با نگاهی به آزمون ها و نشیب و فرازهای کشورهای رو به رشد و پیشرفته ارائه می شوند
برای آن دسته از خوانندگانی که تنها در پی دستیابی به فرایندهای کلی رشد در دهه های پیشین هستند و از ورود به جزییات پرهیز می کنند، در پایان هر بخش، جمعبندی هایی ارائه شده که می تواند مورد بهره برداری این گروه از علاقمندان نیز قرار گیرد
نگارنده نگاه موشکافانه به بخش نخستین و بویژه پایانی این پژوهش "چشم اندازها و رویکردها" و نیز فصل های در پیوند با نفت و سنجش های بین المللی و برشِ نخستِ بازرگانی خارجی را، برای آشنایی بیشتر با دشواری ها و چشم اندازهای درون و برون مرزی به خوانندگان پیشنهاد می کند

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.