Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
klick

10 EURO

1,00 EURO

click

پیش گفتار کتاب برای آشنایی دوستداران با درونه ی نوشتارها
در این پژوهش کوشش گردیده تا در کنار ارزیابی دگرگونی های اجتماعی-اقتصادی در جمهوری اسلامی، به مسئله ی داد و دادخواهی، ریشه های تاریخی آن و تاثیر آن بر رویدادهای جاری کشور توجه ویژه گردد
در آغاز به پاره ای از کنش ها و واکنش های اجتماعی و فرایندهای درونی و بیرونی، تحولات لایه بندی های جامعه و تاثیرات آن بر فرهنگ ایرانی در درازای سده ها، نگاهی گذرا انداخته و پیامدهای آن را بر رخدادهای سده ی گذشته برجسته نموده ایم
بخش گسترده ای از کار در پیوند است با موشکافی بن بست ها و تنگناهای نوسازی در نظام ولایت فقیه، نارسایی های ارگان های زمامداری و نهادهای توده ای و سازمان های اجتماعی، و خاصه ویژگی های دگردیسی های جامعه ی ایران در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی. در این پهنه تلاش گردیده تا با بهره گیری از پاره ای آزمون های تاریخی و دستاوردهای تازه ی اجتماعی-اقتصادی در ایران و جهان، بخشی از گرهگاه ها شکافته شوند
برای آشکار کردن بیشتر ابعاد نابسامانی ها و بایسته بودن دگرگونی های ریشه ای، بخش هایی از سندهای انتشاریافته و روشنگرانه را در پایان کتاب بازتاب داده ایم

از یشت ها در اوستا
فروهرهایی را می ستاییم که بسیار بخشش کنند، که
نیرومند فرارسند، که نیک فرارسند، که دلیرانه فرارسند،
که از پی دادخواهی فرارسند ... که دادخواهان را
پیروزی بخشند، که نیازمندان را رستگاری دهند
از گاتاها در اوستا
دانایی باید تا دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و
بیاگاهاند. مبادا که از این پس نادان کسی را بفریبد.
مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست
گوش فرادهد، چه آن سیاهکار به خانمان و روستا و
کشور ویرانی و تباهی رساند... هان ای مردم! ساز
نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خود
برانید

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.