Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
  346
klick

10 EURO

1,00 EURO

click

پیش گفتار کتاب برای آشنایی دوستداران با درونه ی نوشتارها
در بررسی دگرگونی های اجتماعی، پرداختن به پهنه هایی مانند نهادها و سازمان های اجتماعی از برجستگی خاصی برخوردار است. اگر چه در دیگرگونی نهادها، پیکره تعیین کننده نیست، بلکه درون مایه اهمیت نخستین دارد، اما در فرایند رویدادها، موسسات اجتماعی و چگونگی پیدایی و رشد آنان نقش مخصوص به خویش دارند و در گاه و جای خود، بر رشد کند یا تند جامعه تاثیر گذارند
در میان نهادها و سازمان های اجتماعی، دولت به مثابه ی بیان کننده ی خواست ها و گرایش های یک لایه یا چند لایه ی اجتماعی، وزن سنگینی دارد و بنا بر همین اهمیت در این پژوهش به موشکافیِ ویژه سپرده شده است
بررسی روبنایی روند دگرگونی ها در جامعه ی کنونی ایران، نه تنها نهادها و سازمان های اجتماعی، بلکه اندیشه ها و دیدگاه های وابسته به آن را هم در برمی گیرد. پاره ای از آن ها که به گونه ی ناخودآگاه در پیکره ی آداب و رسوم اجتماعی بازتاب می یابند کمتر، و بخشی از آن ها که در پوشش ایدئولوژی ها و دیدگاه های کم وبیش سامان یافته و کاتگوریک و تدوین شده خودنمایی می کنند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند
برای روشن کردن بیشتر فرایند رشد و دگرگونی در نهادهای اجتماعی، به گونه ی فشرده و کناری به پاره ای از دیگرگونی های اقتصادی به مثابه ی زمینه ی رشد و تکامل آن ها نیز نگریسته شده است
در این نوشتار سه برش تاریخ کنونی ایران، دوران رضاشاه و محمدرضاشاه و جمهوری اسلامی ارزیابی گردیده اند. از آن جا که جامعه ی کنونی ایران هنوز در دوران گذار پیچیده از نهادهای کهنه به نهادهای نوین اجتماعی قرار دارد و علیرغم بهره گیری از ساختارها و اندیشه ها و دیدگاه های تازه ی زمامداری، عناصر چشمگیری بر فرایند رویدادهای اجتماعی سایه می افکنند که دارای پیشینه ی کهنه ی تاریخی اند، در آغاز، نشیب و فرازها و چگونگی پیدایش و رشد نهادها و سازمان های اجتماعی و در جایگاه نخست، پاره ای از ویژگی های زمامداری و دولتمداری ایرانی-خاوری را در جریان سیر خود به بررسی سپرده ایم  

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.