Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
  346
klick

13 EURO

1,50 EURO

click

پیش گفتار کتاب برای آشنایی دوستداران با درونه ی نوشتارها
کتاب در دسترس كه به بررسي تاریخ ايران می پردازد، داراي پاره اي ويژگي هاست
نخست اينكه کوشش برای دستيابي به انگیزه های کنش و واکنش های جامعه ي كنوني ايران، نگارنده را بر آن داشت كه به ريشه هاي تاريخي دگرگونی ها نگاه ویژه داشته باشد. درباره تاريخ اقتصادی-اجتماعی ايران تاكنون نوشته ي مدوني در دست نيست و در آثار موجود نويسندگان و پژوهندگان، بيشتر رويدادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي مورد بررسی قرار گرفته اند. اين کتاب كه كنكاش فشرده ی تاريخ اقتصادی-اجتماعی ايران را آماج خود گرفته، بر پايه ي داده های نگارنده، نخستين كار در اين زمينه است درباره ي ويژگي هاي اقتصادی ايران در پاره اي از برش هاي تاريخي، از سوي پژوهشگران ايراني و خارجي كارهاي ارزنده اي صورت گرفته و نگارنده از بخشي از آنها در این کتاب بهره برده، ولي این فرایند در كليت خود و به عنوان يك سيستم به هم پيوسته، به ارزيابي كشيده نشده است
دومين ويژگي اين کنکاش، بررسی تاریخ ايران تا دوران کنونی، بر پايه چهار دوران تاريخي است. گزينش اين چهار دوران کم وبیش تازگی دارد، چرا كه بيشتر نويسندگان، تاريخ ايران را به دو دوره ي پيش و پس از اسلام بخش كرده و مورد ارزيابي قرار داده اند. از دیدگاه نگارنده شیوه ی لایه بندی چهارگانه، می تواند به روشني بيشتر دگرگوني هاي زیربنایی كمك كند
بخش گسترده ای از کار، با ورود به جزییات روندهای اقتصادی-اجتماعی، پانصد ساله ی گذشته را به بررسی می گیرد و دشواری ها و نارسایی ها و بن بست ها را در کنار توانایی ها و کامیابی ها و چشم اندازها، آشکار می کند
در این کتاب که برآیند پژوهش نزدیک به ده ساله ی نگارنده است، کوشش گردیده تا بر پایه ی منابع در دسترس، جامعه ی ایران در بستر رشد و تکامل خود ارزیابی گردد. از آنجا که این بررسی، کتاب تاریخ به معنای ویژه آن نیست، به رویدادهای تاریخی تا آنجا پرداخته شده که برای روشنگری فرایندهای اقتصادی-اجتماعی ضرورت داشته است

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.