Home
Home
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Home Home
klick

10 EURO

1,50 EURO

click

پیش گفتار کتاب برای آشنایی دوستداران با درونه ی نوشتارها
این کتاب گزیده ی ویراییده و روزآمد شده ایست از ارزیابی ها و نوشتارهایی که نویسنده، در کنار پژوهش پیرامون واره ی صفوی در بخش خاورمیانه ی دانشگاه آوستین تگزاس به عنوان استاد مهمان، کمی پس از خیزش هشتاد و هشت نگاشته است
بدین نوشته ها که به دهه ی نخست سده ی بیست و یک میلادی ایران و جهان پردازیده اند، می توان ویژگان از سه سوی درنگریست: نخست در راستایِ اندریافتِ ترفندهای نهان و نانهانِ یازَندگانِ برون مرزی و ورزندگانِ درون مرزی، دوم در پیوند با برنامه ها و پروریده های رسای و نارسای پیکارگران در کوران جنبش های مردمی و سرکوب های نامردمی، و سوم در پیوست با رویکردهای کارای و ناکارای سازمان ها و نهادهای "پایینی ها" در میدان های نبرد درونی و برونی
رویدادهای دهه ی دوم سده ی بیست و یک میلادی در چارسوی سپهر، و نیز در خاوران نفتخیز، درستی به ندا درآوردن "آژیرها" در شماری از این ارزیابی ها را به پایایی و اثبات رسانده اند
دو جنگ جهانی سده ی بیست میلادی "زمانی برپَدیدند، که جهان به آشوبش ها و بحران های اقتصادیِ ژرف و کشاکش های سیاسی و سپاهیِ فراوان درافتاده، و رده آرایی ها و شانه کشی های نوینِ فراکشوری بر سر چیرگی بر بازارهای جهانی رو به پردازش بود. نشانه های درگیری های خونین میان دارایانِ جهان از همان آغاز سده ی پیش برتابیده بود. واپسین آژیرهایِ درآویزی هایِ خانمانسوز, نخست در خاور دور، و سپسا در اسپانیا تنها یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم به ندا درآمدند. آن چه از رویدادهای آغازِ سده ی بیست و یک میلادی برمی تابد نیز، نمایگر آن است که جهان در آستانِ رده آرایی ها و کشاکش های نوینی که ریشه در آشوبش ها و بحران های اقتصادی دارند، ایستاده است. تنش های تند و خونین این واره ی گذار را می توان آژیری دانست، برای بازخوانی احتمالی بلاهای سده ی پیشین. اگر چه این آژیرها هنــــــــــــوز از راه دور گوش می رسند، باری بجاست که جدی شان" گیریم
با آرزوی آنکه دادوران و آزادمندان و آشتیوَشان ایران و جهان در کوران چرخش ها و دگرش هایِ پیشاروی هموندانه تر کاربرزند، بازآیی "بهارهای" شقایق وار پیشین را دانشورانه تر جلوگیرند، و خونین-بارِ کارگران و رنجبران سده ی بیست میلادی را ورزنده تر به "نوسرزمین تاریخ آدمیزادی" رسانند

click click click click click click

© Abgin Publishing. Alle Rechte vorbehalten.